Доц. Владимир Русимов д.м.

Ортопед

Доц. Владимир Русимов д.м.

Доц. Владимир Русимов завършва медицина през 1995 г. в МУ-София. Специализирал е във Франция, Германия, Швейцария, Испания, Белгия и други, с придобити сертификати в съответната област.
От 1994 до 1997 е волонтиер в Спешното отделение, а през 1998 г. започва специализация в УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов”. Назначен е за лекар-ординатор последователно в Първа и Трета клиника по ортопедична травматология на същата болница.
Придобива специалност “Ортопедия и травматология” през 2002 г. и сертификат за високоспециализирани дейности по “Артроскопия”.
В периода 2006-2007 г. доц. Русимов е завеждащ отделение по “Артроскопска травматология” към Трета клиника по ортопедична травматология на УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов”.
През 2007 г. постъпва на работа в новосъздадената клиника по “Артроскопска травматология” към Катедра по ортопедична травматология и реконструктивна хирургия на ВМА, а 5 години по-късно я оглавява.
През 2012 г. доц. Владимир Русимов защитава успешно дисертационен труд на тема “Артроскопска стабилизация при предна травматична раменна нестабилност”, а от 2015 г. придобива академична длъжност „доцент”.
Тесните професионални интереси на доцент Русимов са в областта на раменната хирургия – фрактури, ендопротезиране, артроскопски реконнструкции и мускулно-сухожилна транспозиция, както и в областта на артроскопската реконструктивна хирургия на тазобедрена, колянна и глезенна стави.
Има над 100 публикации, доклади и участия в конгреси, конференции и курсове на национално и международно ниво.
От 2021 г. доц Русимов е част от екипа и на МЦ „Вертебра“.
Член е на БОТА, EFFORT, ESSKA и SICOT.